§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin,  zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych,  zwane dalej:  Usługą Podologiczną lub Usługami Podologicznymi,  które są świadczone w gabinecie mieszczącym się w Chojnicach, ul. Leśna 6a, zwany dalej: Podolog Chojnice, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Podologia Ewa Rzeszutko, miejsce wykonywania działalności gospodarczej – działalność mobilna, ul. Leśna 6a, 89-600 Chojnice.
 2. Przed skorzystaniem z Usługi Podologicznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Skorzystanie z Usługi Podologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie, podczas której wykonywana jest Usługa Podologiczna mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi Podologicznej na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem Usługi Podologicznej.

§ 2. Rejestracja na Wizytę

 1. Usługi Podologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwane: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z Usługi Podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Wizyty w Podolog Chojnice można umawiać poprzez telefoniczną rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 10: 00 do 18:00 oraz on-line na stronie internetowej Podolog Chojnice pod adresem:  podologchojnice.pl
 3. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Podolog Chojnice.
 4. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Podolog Chojnice jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową, co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi Podologicznej w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
 5. Podczas Rejestracji Pracownik Podolog Chojnice w celu oszacowania czasu trwania Usługi Podologicznej może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu, z jakim zgłasza się Pacjent.
 6. Podczas Rejestracji Pracownik Podolog Chojnice poprosi o podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer telefonu do kontaktu;
  3. adres e-mail;
  4. wiek Pacjenta;
  5. informację czy Usługa Podologiczna realizowana jest w formie bonu podarunkowego
 7. W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: ewa@podologchojnice.pl zdjęcia stopy lub jej części.
 8. Pomiędzy wykonaniem Usługi Podologicznej w miarę możliwości zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.
 9. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie wraz z prośbą o potwierdzenie Wizyty.
 10. W przypadku niepotwierdzenia i niepoinformowania o odwołaniu Wizyty przez Pacjenta drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS najpóźniej w dniu poprzedzającym Wizytę do godziny 18: 00- Wizyta ta zostanie przez Podolog Chojnice automatycznie uznana za aktualną.

§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty

 1. Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w Podolog Chojnice najpóźniej na 10 minut przez umówionym terminem Wizyty.
 2. Podolog Chojnice zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Podolog Chojnice i trwa dłużej niż 15 minut, Podolog Chojnice w miarę możliwości poinformuje Pacjentów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.
 3. Podolog Chojnice zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi Podologicznej, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjent o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi Podolog Chojnice, które wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi Podologicznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.
 4. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia Podolog Chojnice do obciążenia Pacjenta kosztami niezrealizowanej Wizyty.
 5. Podolog Chojnice zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku Podolog Chojnice zaproponuje nowy termin Wizyty.
 6. Podolog Chojnice informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze Podologicznej. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Podolog Chojnice.
 7. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym Podolog Chojnice. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Podolog Chojnice Usług Podologicznych lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
 8. Pacjent ma prawo bezpłatnie odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą.

§ 4. Przebieg Wizyty

 1. Usługi Podologiczne wykonywane w Podolog Chojnice wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi Podologicznej.
 2. Na pierwszej Wizycie Pacjent obowiązany jest do wypełnienia tzw. KARTY WYWIADU PODOLOGICZNEGO, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem.
 3. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Podolog Chojnice przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi Podologicznej.
 4. Rodzaje Usług Podologicznych świadczonych Podolog Chojnice dostępne są na stronie internetowej Podolog Chojnice pod adresem:  podologchojnice.pl

§ 5. Płatność

 1. Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi Podologicznej. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług Podologicznych znajduje się na stronie internetowej Podolog Chojnice pod adresem: podologchojnice.pl
 2. W Podolog Chojnice udostępnia się następujące formy płatności:
  1. Gotówka
  2. Karta płatnicza
  3. Przelew bankowy
  4. Bon podarunkowy
 3. Zapłata za Usługi Podologiczne następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Pacjent obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi Podologicznej lub w przypadkach płatności za Usługę Podologiczną pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta.
 4. W przypadku Pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Pacjent w momencie płatności Pacjent obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi Podologiczne podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

§ 6. Procedura reklamacyjna

 1. Pacjent po wykonanej Usłudze Podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi Podologicznej- dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
 2. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na piśmie na adres e-mailowy: ewa@podologchojnice.pl lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Podolog Chojnice. W miarę możliwości Pacjent do Reklamacji powinien dołączyć dokumentacje zdjęciową.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Podolog Chojnice w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
 4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Podolog Chojnice lub zwrot kosztów wykonanej Usługi Podologicznej. Podolog Chojnice w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi.
 5. W przypadku kwestionowania Usługi Podologicznej zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę Podologiczną– w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Podolog Chojnice zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
 6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki- jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą Podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Podolog Chojnice.  Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
 2. Podolog Chojnice nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Podolog Chojnice poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
 3. Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Podologiczne po stronie Podolog Chojnice.
 4. Podolog Chojnice nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi Podologicznej wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 5. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty. Niezastosowanie się Pacjenta do zaleceń specjalisty, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Podologiczne po stronie Podolog Chojnice.
 6. Po wykonanej Usługi Podologicznej Pacjentowi może zostać wystawione zaświadczenie o odbytej Usłudze Podologicznej.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze Podolog Chojnice zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Na obszarze Podolog Chojnice, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne zabrania się wprowadzania zwierząt.
 3. Na obszarze Podolog Chojnice, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne należy stosować się do wytycznych personelu podczas trwania pandemii wirusa COVID19 do czasu ogłoszenia jej ustania przez WHO, w tym: obowiązkowy pomiar temperatury, wypełnienie ankiety epidemiologicznej, noszenie maski ochronnej. W razie braku wyrażenia zgody na powyższe, personel ma prawo odmówić wykonania usługi.
 4. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Podolog Chojnice.
 5. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologicznych powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.09.2022r.
 7. O zmianach niniejszego Regulaminu Pacjent będzie powiadamiany drogą e-mailową, na adres podany podczas Rejestracji.